Regulamin

Harmonogram i opłaty:

1. Zajęcia odbywają się w terminach ustalonych z terapeutą.

2. Rodzic ma obowiązek na początku cyklu zajęć (w ciągu 7 dni od pierwszych zajęć) zgłosić terapeucie planowane nieobecności dziecka (w szczególności, gdy jest to więcej niż jedna nieobecność) i uzgodnić z terapeutą ewentualne przesunięcie terminów.

3. Zajęcia opłacane są zgodnie z cennikiem podanym na stronie poradni.

4. Opłata za zajęcia dokonywana jest:

a) z dołu w przypadku zajęć jednorazowych
b) z góry w przypadku zajęć wykupionych w karnecie (4 spotkania) lub pakiecie zniżkowym (12 spotkań).

Zmiany harmonogramu i zasady rozliczeń w przypadku odwoływania zajęć:

5. Zmiana terminu zajęć wykupionych w ramach pakietu lub karnetu może nastąpić wyłącznie pod następującymi warunkami:

a) informacja o konieczności zmiany terminu zajęć została przekazana telefonicznie osobie prowadzącej zajęcia (smsem) nie później niż do godziny 12.00 w dniu poprzedzającym zajęcia,

b) na ustalenie nowego terminu pozwala dyspozycyjność terapeuty i dostępność pracowni,

c) zmiana nie jest dokonywana częściej niż 1 raz w miesiącu.

6. Zajęcia odwołane z winy terapeuty przeniesione będą na inny możliwy do uzgodnienia termin. W przeciwnym razie kwota wpłaty dokonanej za zajęcia zostanie przeniesiona na następny miesiąc.

7. W przypadku niezachowania któregokolwiek z warunków wymienionych w punkcie 2. lub 5., kwota wpłacona za zajęcia nie podlega zwrotowi.