Cennik

Integracja sensoryczna

Diagnoza Integracji Sensorycznej

cena zawiera: 2 spotkania diagnostyczne, raport z diagnozy, omówienie wyników diagnozy

450zł

Diagnoza Integracji Sensorycznej w systemie KATIS (dzieci 12 m.cy – 4 r.ż)

cena zawiera: 2 spotkania diagnostyczne, raport z diagnozy, omówienie wyników diagnozy

450zł

Diagnoza Integracji Sensorycznej z oceną sprawności grafomotorycznej ręki

cena zawiera: 2 lub 3 spotkania diagnostyczne, omówienie wyników diagnozy, 2 raporty z diagnozy (SI i pracy ręki)

600zł

Diagnoza Integracji Sensorycznej z oceną bilateralną

cena zawiera: 2 lub 3 spotkania diagnostyczne, omówienie wyników diagnozy, 2 raporty z diagnozy (SI i bilateralny)

600zł

Konsultacja Integracji Sensorycznej

cena zawiera: 1 spotkanie konsultacyjne (60 min), obszerny raport z konsultacji, polecana dla dzieci młodszych (do 4-5 r.ż lub dla starszych z niewielkimi trudnościami) może stanowić bazę do pełnej diagnozy w przypadku stwierdzenia znaczących trudności.

250zł
Wydanie opinii IS na wniosek rodzica50zł
Terapia Integracji Sensorycznej 
Jednorazowe zajęcia 50′150zł
Karnet 4 zajęć (płatny z góry – 130 zł/zajęcia)520zł
Karnet 12 zajęć (płatny z góry – 125 zł/zajęcia)1500zł

Terapia Bilateralna

Diagnoza bilateralna

cena zawiera: 2 spotkania – diagnostyczne i podsumowujące, raport z diagnozy

350zł
Terapia bilateralna (50 min)130zł
Wizyta kontrolna130zł

MNRI® Terapia Neurotaktylna

Terapia Neurotaktylna (50 min) – jednorazowa sesja150zł
Karnet 4 zajęć płatny z góry (50 min)520zł
Sesja z rodzicami – nauka pracy w domu wybranymi technikami (30 – 40 min)100zł

Psycholog

Konsultacja psychologiczna jednorazowa (60 min)200zł

Konsultacja psychologiczna ogólna  – pakiet 3 spotkań

cena obejmuje: 1 spotkanie z rodzicami, 1 spotkanie z dzieckiem, podsumowanie i omówienie wyników z rodzicami

540zł
Terapia psychologiczna (dzieci – młodzież) – pojedyncze zajęcia z psychologiem (50 min)160 zł
Terapia psychologiczna (dzieci – młodzież) – karnet 4 zajęć (płatny z góry) 600 zł

Diagnoza ADHD – całościowa

Na badanie składają się: 1 spotkanie z rodzicami, 1 spotkanie z dzieckiem, badania testami Conners i MOXO, podsumowanie w formie opisowej i omówienie wyników z rodzicami

750 zł

CONNERS 3 – test do diagnozy ADHD i zaburzeń współwystępujących, takich jak zaburzenia zachowania i zaburzenia opozycyjno-buntownicze u dzieci i młodzieży

Diagnoza obejmuje różne obszary funkcjonowania dziecka czy nastolatka, umożliwiając analizę profilową i dostrzeżenie indywidualnej specyfiki problemów.

Na badanie składają się: 1 spotkanie z rodzicami, 1 spotkanie z dzieckiem, testy, podsumowanie w formie opisowej i omówienie wyników z rodzicami

450 zł

Test MOXO – obiektywne i wiarygodne narzędzie wspierające diagnozę ADHD. Test mierzy i odnosi do norm rzeczywiste reakcje badanego w czterech aspektach: uwaga, czas reakcji, impulsywność, nadaktywność.

Na badanie składają się: 1 spotkanie z rodzicami i dzieckiem, testy, podsumowanie w formie opisowej i omówienie wyników z rodzicami

350 zł

Badanie Skalą Inteligencji Stanford Binet 5 (wywiad + badanie + raport + omówienie)  2-3 x 50 min

SB-5 bada inteligencję i zdolności poznawcze. Szczególnie polecany do badania osób, których rozwój nie jest w pełni typowy (grupy specjalne, zaburzenia neurorozwojowe, wybitne uzdolnienia). Precyzyjnie różnicuje stopnie niepełnosprawności intelektualnej.

550 zł

IDS – 2 Skala Inteligencji i Rozwoju dla dzieci 5-20 lat (wywiad + badanie + raport + omówienie) 2-3 x 50 min

IDS-2 umożliwia badanie zdolności poznawczych (inteligencji, funkcji wykonawczych) i kompetencji (umiejętności psychomotorycznych, kompetencji społeczno-emocjonalnych, kompetencji szkolnych i postawę wobec pracy).

650 zł

Diagnoza w kierunku Spektrum Autyzmu

ASRS – Badanie w kierunku zachowań powiązanych ze spektrum Autyzmu (2-5 i 6-18 lat)

Diagnoza obejmuje szeroki zakres zachowań powiązanych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Bada reakcje i zachowania charakterystyczne dla spektrum autyzmu w zakresie relacji, wzajemności społecznej i emocjonalnej, komunikacji, samoregulacji i uwagi oraz wrażliwości sensorycznej. Wskazuje także na nasilenie nietypowych zachowań motorycznych i językowych.

Na badanie składają się: wypełnienie kwestionariusza rozwojowego, 1 spotkanie z rodzicami i dzieckiem, testy, podsumowanie w formie opisowej i omówienie wyników z rodzicami.

400 zł

ADI-R – Wywiad do diagnozy Autyzmu

Wystandaryzowany wywiad kliniczny przeznaczony do diagnozowania dzieci (od 24 miesiąca wieku umysłowego) oraz dorosłych, składający się z 93 pozycji. Wywiad przeprowadzany jest z rodzicem, opiekunem lub nauczycielem osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Trwa od półtorej do trzech godzin.

450 zł

ADOS-2 – badanie w kierunku Spektrum Autyzmu

Na badanie składają się: wypełnienie kwestionariusza rozwojowego, 1 spotkanie z rodzicami, 1 spotkanie z dzieckiem i rodzicem (badanie protokołem ADOS-2),  podsumowanie w formie opisowej i omówienie wyników z rodzicami.

800 zł

ADOS-2 + ASRS  Diagnoza w kierunku spektrum Autyzmu

Na badanie składają się: wypełnienie kwestionariusza rozwojowego, 1 spotkanie z rodzicami (wywiad i przekazanie kwestionariuszy ASRS) , 1 spotkanie z dzieckiem i rodzicem (badanie protokołem ADOS-2),  podsumowanie w formie opisowej i omówienie wyników z rodzicami.

1100 zł

ADOS-2 + ADI-R  Diagnoza w kierunku spektrum Autyzmu

Na badanie składają się: wypełnienie kwestionariusza rozwojowego, 1 spotkanie z rodzicami (wywiad standaryzowany 2-3 godzinny), 1 spotkanie z dzieckiem i rodzicem (badanie protokołem ADOS-2),  podsumowanie w formie opisowej i omówienie wyników z rodzicami.

1200 zł

ADOS-2 + ASRS + ADI-R  Pełna diagnoza w kierunku spektrum Autyzmu

Na badanie składają się: wypełnienie kwestionariusza rozwojowego, 1 spotkanie 2-3 godzinne z rodzicami (wywiad ADI-R  +przekazanie kwestionariuszy ASRS) , 1 spotkanie z rodzicami dzieckiem i rodzicem (badanie protokołem ADOS-2),  podsumowanie w formie opisowej i omówienie wyników z rodzicami.

1450 zł

Neurologopedia / Logopedia

Konsultacja neurologopedyczna (60 min indywidualnej konsultacji z neurologopedą)200 zł
Standaryzowana diagnoza logopedyczna KOLD  dzieci od 1 m-ca ż. do 9,11 lat (1 lub 2 spotkania + opis)350 zł
Terapia indywidualna (30 min) – zajęcia jednorazowe100 zł
Terapia indywidualna (30 min) – pakiet 4 zajęć (płatne z góry)360 zł
Terapia indywidualna (45 min) – zajęcia jednorazowe 120 zł
Terapia indywidualna (45 min) – pakiet 4 zajęć (płatne z góry)440 zł

Terapia neurologopedyczna + elektrostymulacja  (50 min) – zajęcia jednorazowe

do spotkania należy doliczyć jednorazowo koszt elektrod – 30 zł (elektrody są wielorazowego użytku)

150 zł

Terapia neurologopedyczna + elektrostymulacja  (50 min) – pakiet 4 zajęć (płatne z góry)

do pierwszego spotkania należy doliczyć jednorazowo koszt elektrod – 30 zł (elektrody są wielorazowego użytku)

540 zł

Terapia Miofunkcjonalna

Konsultacja do terapii miofunkcjonalnej  (60 min indywidualnej konsultacji)150 zł
Terapia indywidualna (30 min) – zajęcia jednorazowe110 zł
Terapia indywidualna (30 min) – pakiet 4 zajęć (płatne z góry)400 zł
Terapia indywidualna (45 min) – zajęcia jednorazowe 140 zł
Terapia indywidualna (45 min) – pakiet 4 zajęć (płatne z góry)520 zł

Elektrostymulacja neurologopedyczna

Pierwsza wizyta (50 min) – obowiązkowe spotkanie z terapeutą, szczegółowy wywiad, plan terapii150zł

Elektrostymulacja obszaru ustno – twarzowego – 1 sesja

do pierwszego spotkania należy doliczyć jednorazowo koszt elektrod – 30 zł (elektrody są wielorazowego użytku)

80zł

Pakiet 10 elektrostymulacji 

do pierwszego spotkania należy doliczyć jednorazowo koszt elektrod – 30 zł (elektrody są wielorazowego użytku)

650zł

Terapia Karmienia

Konsultacja wstępna dla dzieci (2 godz) – 1 krok

cena zawiera: wywiad wstępny, spotkanie z rodzicami, szczegółowe omówienie trudności dziecka, wskazówki do pracy z dzieckiem, zalecenia co do dalszego postępowania

300zł

Spotkanie diagnostyczne (2 godz) – 2 krok po konsultacji wstępnej

cena zawiera: spotkanie z dzieckiem i rodzicami – szczegółowa analiza trudności dziecka na podstawie materiałów zgromadzonych przez rodziców, badanie neurologopedyczne, omówienie dokumentacji, omówienie jadłospisu,podsumowanie, zalecenia terapeutyczne

300zł
Zajęcia terapeutyczne – indywidualne (50 min) – jednorazowo150zł
Zajęcia terapeutyczne – indywidualne (50 min) – pakiet 4 zajęć płatny z góry540zł
Konsultacja dla niemowląt (2 godz)300zł

Aktywny Trening Słuchowy Neuroflow ATS®

Diagnoza wstępna – z badaniem słuchu

Cena zawiera: 1 spotkanie diagnostyczne, badanie – audiometria tonalna, wyniki testów, omówienie wyników

350zł

Diagnoza wstępna – z własną audiometrią pacjenta

Cena zawiera: 1 spotkanie diagnostyczne, wyniki testów, omówienie wyników.

UWAGA! Badanie audiometryczne musi być dostarczone przed badaniem Neuroflow i nie starsze niż 1 miesiąc.

300zł

Diagnoza kontrolna

Cena zawiera: 1 spotkanie diagnostyczne, audiometryczne badanie przesiewowe, wyniki testów, omówienie wyników

250zł
Trening słuchowy na platformie Neuroflow 
I sesja470zł
II sesja460zł
III sesja450zł
Cena zgodnie z aktualnym poziomem opłat wyznaczonym przez APD- Medical, będącym właścicielem platformy terapeutycznej Neuroflow ATS®. 

Indywidualna Stymulacja Słuchu Metodą Johansena

Diagnoza wstępna z audiometrią

cena obejmuje: szczegółowy wywiad, testy, omówienie wyników

350zł

Diagnoza wstępna bez audiometrii

cena obejmuje: szczegółowy wywiad, testy, omówienie wyników

300zł

Diagnoza kontrolna

cena obejmuje: testy, omówienie wyników

250zł

Cena 1 płyty

ilość płyt ustalana jest indywidualnie

200-250zł

Biofeedback

Diagnoza QEEG – 20 punktowa

cena zawiera: wywiad wstępny, badanie QEEG, omówienie i opis

300 zł

Diagnoza QEEG – kontrolna

 

150 zł
Sesja Biofeedback – (45 – 60 min) – jednorazowo140 zł
Sesja Biofeedback (45 – 60 min) – pakiet 4 zajęć płatny z góry480 zł
Sesja Biofeedback (45 – 60 min) – pakiet 10 zajęć płatny z góry1100 zł

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna indywidualnie (50 min) zajęcia jednorazowe150zł
Terapia pedagogiczna (50 min) pakiet 4 zajęć płatny z góry520zł

Terapia ręki

Diagnoza sprawności grafomotorycznej

cena obejmuje: 1 spotkanie diagnostyczne, omówienie wyników diagnozy, raport z diagnozy

200zł
Terapia ręki (50 min) zajęcia jednorazowe150zł
Terapia ręki (50 min) pakiet 4 zajęć płatny z góry520zł

Trening Umiejętności społecznych

Zajęcia grupowe dla dzieci – pakiet 12 zajęć – (czas trwania 60 min)

grupa 5 – 8 osobowa, możliwość opłacania w ratach (2 x 420 zł)

840zł

Zajęcia grupowe dla młodzieży – pakiet 12 zajęć – (czas trwania 90 min)

grupa 5 – 8 osobowa, możliwość opłacania w ratach (2 x 630 zł)

1260zł

Indywidualna konsultacja z terapeutą

przed przyjęciem do grupy / w trakcie trwania zajęć/ 30 lub 60 min

70 lub 120zł

Diagnozy pedagogiczne

Podstawowa diagnoza gotowości szkolnej

cena obejmuje: 1-2 spotkania diagnostyczne, diagnozę baterią 5/6, omówienie wyników diagnozy, raport z diagnozy

350zł

Neuromotoryczna diagnoza gotowości szkolnej

cena obejmuje: 2 spotkania diagnostyczne, diagnozę baterią 5/6, konsultację SI, omówienie wyników diagnozy, raport z diagnozy

500zł

Diagnoza ryzyka dysleksji (dzieci 7-9 lat)

cena obejmuje: 1-2 spotkania diagnostyczne, diagnozę baterią 7/9,  omówienie wyników diagnozy, raport z diagnozy

350zł

Diagnoza dysleksji rozwojowej (dzieci 10-12 lat)

cena obejmuje: 1-2 spotkania diagnostyczne, diagnozę baterią 10/12 , omówienie wyników diagnozy, raport z diagnozy

350zł

Fizjoterapia

Konsultacja fizjoterapeutyczna (60 min)180zł
Pojedyncze zajęcia z fizjoterapeutą (50 min)150zł
Karnet 4 zajęć płatny z góry520zł