DIAGNOZA ZABURZEŃ PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO

Dla kogo?

Jeśli Państwa dziecko:

 • często nie reaguje na to, co się do niego mówi lub reaguje z wyraźnym opóźnieniem
 • ma trudności ze rozumieniem lub zapamiętaniem dłuższych poleceń
 • nie potrafi skupić uwagi podczas słuchania dłuższych tekstów i nie pamięta ich treści
 • słabiej funkcjonuje w dużej grupie rówieśniczej lub w otoczeniu o dużym natężeniu hałasu (jest rozdrażnione, zmęczone, ma trudności ze skupieniem uwagi, miewa zachowania trudne)
 • ma problem z konstruowaniem płynnych wypowiedzi, brakuje mu słów, używa niewielkiego zakresu słownictwa, jego mowa jest monotonna
 • ma trudności z określeniem kierunku, z którego dobiega głos
 • nieprawidłowo różnicuje podobnie brzmiących dźwięki jak np. p/b, k/g, t/d
 • ma trudności z liczeniem, nauką tabliczki mnożenia, uczeniem się na pamięć sekwencji informacji (numerów, nazw miesięcy itd.)
 • w dzieciństwie chorowało na wysiękowe zapalenie uszu

warto przeprowadzić diagnozę w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego.

Kto wykonuje diagnozę?

Jesteśmy licencjonowanym ośrodkiem Neuroflow zatrudniającym terapeutów posiadających uprawnienia do wykonywania diagnozy w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego w oparciu o metodę Aktywnego Treningu Słuchowego – Neuroflow ATS®.

Jak przebiega diagnoza?

Diagnoza odbywa się w trakcie jednego spotkania, które trwa od 1,5 do 2 godzin i jest przeprowadzana na podstawie:

 • szczegółowego wywiadu z rodzicami na temat problemów zdrowotnych dziecka oraz jego trudności w uczeniu się i komunikacji
 • badania audiometrii tonalnej oceniającego, czy czułość słuchu jest prawidłowa
 • zestawu znormalizowanych testów Neuroflow ATS® oceniających wyższe funkcje słuchowe.

Bezpośrednio po wykonaniu badania omawiamy jego wyniki, a następnie otrzymujecie Państwo raport z diagnozy w formie pliku pdf.

Na podstawie diagnozy możliwe jest opracowanie indywidualnego planu terapeutycznego dla dziecka i rozpoczęcie treningu metodą Neuroflow ATS®.

Co to jest diagnoza kontrolna?

Po każdym etapie treningu Neuroflow ATS® zalecane jest wykonanie u dziecka diagnozy kontrolnej, która ocenia postępy i umożliwia rozpoczęcie kolejnego etapu treningu na poziomie dostosowanym do jego aktualnych możliwości.

Jak się przygotować do diagnozy?

 1. Warunkiem przeprowadzenia pełnej diagnozy, w tym zestawu znormalizowanych testów Neuroflow ATS®, jest wykonanie badania słuchu metodą audiometrii tonalnej.
 2. Badanie słuchu metodą audiometrii tonalnej można wykonać w Poradni Kluczyk lub w dowolnym gabinecie audiometrycznym, a wyniki badania są ważne przez 1 miesiąc.

Jaki jest zakres diagnozy?

Testy oceniające wyższe funkcje słuchowe dziecka metodą Neuroflow ATS® są przeprowadzane w zakresie dostosowanym do jego wieku. Na pełen zestaw testów składają się:

 1. TRW – Test reakcji wzrokowej
 2. TRS – Test reakcji słuchowej
 3. ASPN-S – adaptacyjny test rozumienia słów w szumie
 4. ASPN-Z – adaptacyjny test rozumienia zdań w szumie
 5. DDT – test rozdzielnouszny cyfrowy
 6. FPT – test sekwencji częstotliwości
 7. GDT – adaptacyjny test wykrywania przerw, test rozdzielczości czasowej układu słuchowego
 8. DLF – adaptacyjny test różnicowania wysokości dźwięków

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w zakładce Strefa Wiedzy lub na stronie:

https://neuroflow.pl/trening-sluchowy/neuroflow-aktywny-trening-sluchowy