Poznaj nasz zespół

Dlaczego ważny jest zespół? Bo trudności dziecka nigdy nie biorą się z jednego źródła. Dzięki pracy w zespole możemy spojrzeć na dziecko holistycznie, korzystając ze wspólnej wiedzy oraz doświadczeń – odpowiednio dobrać skuteczną terapię.

Wierzymy, że do każdego dziecka jest jakiś kluczyk, trzeba go tylko umiejętnie odszukać!

Agnieszka Potok

Dyrektorka Poradni Kluczyk, pedagożka, instruktorka Aikido, terapeutka integracji sensorycznej, terapii bilateralnej, aktywnego treningu słuchowego Neuroflow, Metody Johansena IAS, terapeutka Biofeedback, terapeutka Integracji Odruchów i Neurotaktylna, trenerka TUS, diagnostka ADOS-2

Kliknij, by zobaczyć wykształcenie i kwalifikacje

Magister pedagogiki – Wydział Nauk o Wychowaniu specjalność: pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z wychowaniem fizycznym i rehabilitacją narządu ruchu. (WSP TWP w Warszawie)

Instruktorka Aikido (5 dan), wychowawca, terapeutka Integracji Sensorycznej, Terapii Bilateralnej, Neuroflow, Johansen IAS, trenerka TUS

Certyfikaty / uprawnienia

Instruktorka Rekreacji Ruchowej ze specjalnością Aikido – UKFiS

Terapeutka i diagnostka Integracji Sensorycznej PSTIS , Certyfikat nr 2628

Certyfikowana terapeutka i diagnostka Terapii Bilateralnej – CWiR Dobry Start Katarzyna Rychetsky, certyfikat nr PL00289/2017

Certyfikowana diagnostka metody Aktywnego Treningu Słuchowego Neuroflow, Certyfikat nr 11713

Trenerka TUS, certyfikat MEN nr 1075/2021

Certyfikowana diagnostka  Metody Stymulacji Słuchu Johansena IAS, certyfikat nr PL 0777/21

Certyfikowana diagnostka „Baterii Polskich Standaryzowanych Testów Integracji Sensorycznej”, certyfikat nr 0069

Uprawnienia diagnostyczne „Bateria 5/6R” – PTiP (2022)

Uprawnienia do diagnozy i programowania terapii dla dzieci 12 m.z – 4 lata,  z użyciem systemu KATIS. Sensum Mobile (2022)

Uprawnienia do diagnozy i prowadzenia terapii Biofeedback, certyfikat nr 340/174/2022

Uprawnienia diagnostyczne MOXO, Neurotech 2023

Uprawnienia diagnostyczne ADOS-2, Fundacja Pomoc 2023

Szkolenia specjalistyczne

• Warsztaty metodyczne I i II stopnia „ Terapia tańcem i ruchem” – Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „ Edukacja”. (2006)

• Warsztat psychologiczny „ Podstawy DMT” (podstawy psychoterapii tańcem i ruchem) – INSTYTUT DMT – POLSKI INSTYTUT PSYCHOTERAPII TAŃCEM I RUCHEM. (2006)

• Warsztat „ Ruch jako pierwszy język komunikacji” – INSTYTUT DMT – POLSKI INSTYTUT PSYCHOTERAPII TAŃCEM I RUCHEM. (2009)

• kurs BLS/AED Podstawowe zabiegi resuscytacyjne i Automatyczna Defibrylacja Zewnętrzna z elementami RATOWNICTWA URAZOWEGO – TRAINING CENTRE IZONE.

• Podyplomowe Studia Wspierania Dzieci z Problemami Rozwojowymi – Wydział Pedagogiki UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (2011)

• Szkolenie „ Rozwój sensomotoryczny dziecka w wieku przedszkolnym” – Animus Medica / Fundacja na Rzecz Rodzin Dzieci z Autyzmem i Innymi Dysfunkcjami (2014)

• Szkolenie „Spektrum Autyzmu w Terapii Integracji Sensorycznej” Sensum Mobile (2018)

• Kurs MNRI® „Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych” Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej (2020)

•  Terapia Behawioralna w teorii i praktyce – 3-modułowy kurs bazowy w ramach PLTB (2020)

Szkolenie „Autoregulacja w obserwacji sensorycznej małego dziecka” Sinet M. Karga (2020)

Kurs „Terapia ręki w Teorii Integracji Sensorycznej” Sensum Mobile Z. Przyrowski (2021)

Szkolenie „Nadwrażliwość słuchowa, APD, SPD a treningi słuchowe”. Sinet M. Karga (2021)

Kurs ” Trening Umiejętności Społecznych I i II stopnia – Trener TUS”, SOYER (2021)

Kurs „Indywidualna Stymulacja Słuchu Metodą Johansena IAS” – Centrum Metody Johansena IAS (2021)

• Kurs MNRI® „Terapia Neurotaktylna” Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej (2022)

Szkolenie 1 stopnia „Teoria i praktyka EEG Biofeedback” Centrum Rozwoju Biofeedback (2022)

Szkolenie 2 stopnia „Analiza Ilościowego zapisu EEG ( QEEG)” Centrum Rozwoju Biofeedback (2023)

• Kurs MNRI® „Archetypy Rozwoju Ruchowego” Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej (2023)

Doświadczenie

Od 2001 r. jestem odpowiedzialna za pracę szkoleniową, pedagogiczną i wychowawczą z dziećmi i młodzieżą od 4 do 18 roku życia. Prowadzę zajęcia w grupach treningowych, szkolę kadrę, tworzę projekty wychowawcze. Prowadziłam i tworzyłam autorski projekt „Aikido dla Pań”.

W 2011 roku otrzymałam wyróżnienie Ministra Sportu i Turystyki za wieloletnią pracę z grupami dziecięcymi aikido.

Współpracuję z warszawskimi przedszkolami i szkołami jako nauczyciel / specjalista prowadzący zajęcia ruchowe w połączeniu z elementami integracji sensorycznej i różnych form terapii ruchowej.

Prywatnie jestem „nałogowym czytaczem książek”, kocham taniec, żeglowanie, czasem piszę bajki, bloguję i fotografuję. Uwielbiam koty 🙂

W Poradni Kluczyk prowadzi:

• diagnozę i terapię Integracji Sensorycznej

• diagnozę terapię bilateralną

• diagnozę i terapię ręki

• aktywny trening słuchowy metodą Neuroflow

• indywidualną stymulację słuchu Metodą Johansena IAS

• terapię Neurotaktylną

Ewelina Białowicz

pedagożka, terapeutka integracji sensorycznej, terapeutka pedagogiczna

Kliknij, by zobaczyć wykształcenie i kwalifikacje

Tytuł magistra pedagogiki uzyskała na Akademii Pedagogiki Specjalnej w 2015  roku.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako wychowawca w przedszkolu i żłobku oraz jako terapeuta pedagogiczny, prowadząc zajęcia terapeutyczne w poradni oraz podczas turnusów rehabilitacyjnych.

W ramach terapii pedagogicznej koncentruje się na pomocy dzieciom z trudnościami dyslektycznymi.

Aktualnie pracuje jako Wychowawca w żłobku „Dziecięcy Raj”, gdzie pełni również funkcję Zastępcy Dyrektora.

Certyfikaty i uprawnienia:

2019 – Studia Podyplomowe,  Integracja Sensoryczna, Wyższa Szkoła Edukacji w Sporcie

Certyfikowana diagnostka „Baterii Polskich Standaryzowanych Testów Integracji Sensorycznej”

Szkolenia specjalistyczne:

„Integracja Bilateralna”

„Diagnoza i Terapia Ręki, szkolenie I i II stopnia”

„Metody Integracji Sensorycznej w praktyce”

„Emocje dziecka z Zespołem Aspergera”

„Małe dziecko z trudnościami w rozwoju”

Magdalena Wancerz

pedagożka specjalna, terapeutka integracji sensorycznej

Kliknij, by zobaczyć wykształcenie i kwalifikacje

Tytuł magistra pedagogiki uzyskała na Akademii Pedagogiki Specjalnej w 2018  roku.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako wychowawca w  przedszkolu integracyjnym oraz terapeuta prowadzący zajęcia rewalidacyjne w poradniach oraz szkołach specjalnych.

Aktualnie pracuje jako terapeuta integracji sensorycznej.

Certyfikaty i uprawnienia:

2019 – Studia Podyplomowe,  Integracja Sensoryczna, Wyższa Szkoła Edukacji w Sporcie

Certyfikowana diagnostka „Baterii Polskich Standaryzowanych Testów Integracji Sensorycznej”

Uprawnienia diagnostyczne MOXO, Neurotech 2023

Szkolenia specjalistyczne:

„Trening Umiejętności Społecznych”

„Integracja Bilateralna”

„Terapia Ręki”

„Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych”

„Przestrzeń Terapeutyczna dla dzieci z ASD”

„AAC komunikacja wspomagająca i alternatywna”

Patrycja Juszczuk

psycholożka, terapeutka pedagogiczna

Kliknij, by zobaczyć wykształcenie i kwalifikacje

Absolwentka Wydziału Psychologii ze specjalizacją: psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna. Ukończyła studia w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z terapią pedagogiczną oraz kierunek: diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej.

Pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz ich rodzicami. Prowadzi zajęcia z zakresu mindfulness, które poleca dzieciom z trudnościami z koncentracją uwagi.

Pracuje z lękami,  trudnościami emocjonalnymi,  wycofaniem społecznym, problemami z asertywnością.

Oferuje również wsparcie dla dzieci ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera oraz dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, przejawiających problemy w zakresie funkcji poznawczych tj. pamięć, koncentracja uwagi, myślenie.

Udziela konsultacji psychologicznych dla rodziców w zakresie szeroko rozumianej psychoedukacji w celu zwiększenia kompetencji wychowawczych oraz poprawy funkcjonowania dziecka i rodziny

Szkolenia specjalistyczne:

Praca z uczniem z ADHD

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

Szacunek do siebie, szacunek do innych – Postawa asertywna w pracy wychowawczej

Wykorzystanie kart metaforycznych w pracy wychowawczej

Rola emocji w życiu i pracy nauczyciela”

Innowacyjna świetlica”

Szkolenie uprawniające do wykonywania diagnozy inteligencji narzędziem Stanford-Binet V

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

Wykorzystanie kart metaforycznych w pracy wychowawczej

Rola emocji w życiu i pracy nauczyciela

Uprawnienia diagnostyczne:

 • Szkolenie uprawniające do wykonywania diagnozy inteligencji narzędziem Stanford-Binet V
 • Szkolenie uprawniające do diagnozy IDS – 2
 • Szkolenie uprawniające do diagnozy Leiter – 3

 

 

Anna Idzikowska – Guzy

neurologopedka, trenerka i terapeutka karmienia, oligofrenopedagożka, diagnostka zaburzeń przetwarzania słuchowego metody Johansena, Neuroflow, Warnkego, terapeutka integracji bilateralnej, trenerka Masażu Shantalla, terapeutka neurorehabilitacji wg koncepcji RCM, diagnostka ADOS-2

Kliknij, by zobaczyć wykształcenie i kwalifikacje

Magister sztuki wydziału dyrygentury chóralnej i edukacji muzycznej Akademii Muzycznej w Katowicach, muzykoterapeutka.

Studia podyplomowe logopedyczne i oligofrenopedagogiczne ukończyłam na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Studia podyplomowe neurologopedyczne na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Certyfikaty/ uprawnienia

 • Trenerka i terapeutka karmienia 2021
 • Terapeutka orofacjalna 2021
 • Arfid wyzwanie XXI wieku dla rodziców i terapeutów. Od zabawy do jedzenia. Praca logopedy wobec dziecka z postawą neofobiczną, Arfid-em 2019

 

 • Niemowlak u logopedy cz1 – opieka logopedyczna nad niemowlęciem 2020
 • Niemowlak u logopedy cz2 Miobobo – skrócone wędzidełko podjęzykowe u niemowląt – podejście praktyczne 2020
 • Smykomultisensoryka – szkolenie trenerskie uprawniające do prowadzenia zajęć sensorycznych dla niemowląt i dzieci – 2018
 • LogoSensoryka – program zajęć wspierających rozwój mowy oraz rozwój sensomotoryczny dzieci – 2019
 • Trenerka Bajkoterapii – 2021
 • Słuch – rozwój i stymulacja (od niemowlaka do starszaka) 2021
 • Technologie dla bobasa – Szumisie na dobry sen 2020
 • Logorytmika – ruch słuch słowo – 2018
 • Logorytmika w praktyce – 2018
 • Certyfikowana diagnostka metody Stymulacji Słuchu Johansena IAS, certyfikat nr PL 0383/16
 • Certyfikowana terapeutka i diagnostka Terapii Bilateralnej – Andy Dalziell i CWR Dobry Start, certyfikat nr PL 00138/2016
 • Certyfikowana diagnostka i terapeutka zaburzeń przetwarzania słuchowego metodą Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy 2016
 • Certyfikowana diagnostka i terapeutka treningu percepcji słuchowej, mowy i prawidłowej pisowni Metodą Warnkego 2017
 • Certyfikowana diagnostka i terapeutka Sensomotoryki – diagnoza, planowanie i prowadzenie kompleksowej terapii sensomotorycznej. Wpływ niezintegrowanych odruchów wczesnodziecięcych na sferę edukacyjną oraz zachowanie dzieci 2018
 • Certyfikowana diagnostka i terapeuta ręki i zaburzeń motoryki małej – diagnoza – terapia – masaż – 2018
 • Trenerka TUS – 2016
 • Trenerka Mazażu Shantalla dla dzieci i doroslych.
 • Terapeutka neurorehabilitacji wg koncepcji RCM. Certyfikat N C.P 20230014

Certyfikowane szkolenia diagnostyczne:

 • KORP – karty oceny rozwoju psychoruchowego – narzędzie diagnozy rozwoju dziecka od 1 miesiąca do 9 roku życia – 2014
 • KOLD – karty oceny logopedycznej dziecka – test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do ukończonego 9 roku życia – 2017
 • KOZE – karty oceny zachowania i emocji – kwestionariusz oceny i opisu nieprawidłowości w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka od wieku niemowlęcego do końca okresu szkolnego – 2017
 • Profil Psychoedukacyjny PEP_R – diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem – Synapsis 2016
 • Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu – Synapsis 2016
 • VB_MAPP diagnoza funkcjonalna osób z zaburzeniami rozwoju – Fundacja JIM 2020
 • Uprawnienia diagnostyczne MOXO, Neurotech 2023
 • Uprawnienia diagnostyczne ADOS-2, Fundacja Pomoc 2023

Certyfikowane szkolenia:

 • Makaton – program rozwoju komunikacji – 2018
 • PECS – Poziom 1 – 2018
 • SAZ – Terapia behawioralna w teorii i praktyce – kurs bazowy 3-modułowy – 2018

Szkolenia:

 • Kurs instruktorski Buteyki – 2020
 • Cykl szkoleń Terapii Neurobiologicznej organizowanych przez Centrum Metody Krakowskiej:
 • Terapia neurobiologiczna
 • Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych
 • Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera
 • Praca z dzieckiem autystycznym
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych
 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania
 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania w przedszkolu
 • Metody badania zagrożenia dysleksją
 • Dziecko zagrożone dysleksją, z dysleksją i innymi zaburzeniami – wspomaganie rozwoju
 • Problemy poznawcze dzieci dwujęzycznych – diagnoza i terapia
 • Metody wywoływania głosek

Jestem trenerką i terapeutką karmienia. Zajmuję się również diagnozą i terapią zaburzeń mowy i języka, wspieraniem rozwoju komunikacji, komunikacją alternatywną i wspomagającą AAC. Pracuję z dziećmi w wieku niemowlęcym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym, z różnymi wyzwaniami rozwojowymi. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w placówkach państwowych i prywatnych, szkolnych i przedszkolnych oraz na oddziałach szpitalnych jako muzykoterapeuta i logopeda.

Wspołtwórczyni Placu Zabaw wydawnictwa WSiP- programu rocznego przygotowania przedszkolnego dla 6 latków.

Swoją wiedzę stale poszerzam na specjalistycznych szkoleniach i kursach.

Prywatnie jestem mamą dwójki nastolatków, miłośniczką fotografii, gór i wspinaczki via Ferrata.

 

Roman Hoffmann

pedagog resocjalizacyjny, instruktor Aikido, trener TUS

Kliknij, by zobaczyć wykształcenie i kwalifikacje

Studia magisterskie Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej,  Wydział Rewalidacji i Resocjalizacji, specjalność: resocjalizacja społecznie niedostosowanych

Wybitny instruktor Aikido i pedagog. Sztukami walki zajmuje się od 1977 r,  uczy Aikido od 1982 roku.

Obecnie posiada stopień mistrzowski 6 dan oraz tytuł „Shihan” najwyższy stopień nauczycielski w sztukach walki.

Na co dzień pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, poszerza swoją wiedzę i kompetencje.

Kursy i uprawnienia

Instruktor Aikido

Kierownik placówek wypoczynku i wychowawca w placówkach wypoczynku

Kurs: Terapia Behawioralna w teorii i praktyce – 3-modułowy kurs bazowy w ramach PLTB

Kurs: Trening Umiejętności Społecznych I i II stopnia – Trener TUS

 

 

Agnieszka Paśnicka

nauczycielka dyplomowana edukacji wczesnoszkolnej, terapeutka integracji sensorycznej, terapeutka ręki

Kliknij, by zobaczyć wykształcenie i kwalifikacje

Studia magisterskie na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego  – Edukacja wczesnoszkolna z reedukacją

Studia podyplomowe na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej – Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej

Szkolenia specjalistyczne

Terapia ręki I stopnia, Acentrum (2020)

Grafomotoryka w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym w oparciu o PTR, Acentrum (2015)

Certyfikowana diagnostka „Baterii Polskich Standaryzowanych Testów Integracji Sensorycznej”, certyfikat nr 0390

Uprawnienia diagnostyczne MOXO, Neurotech 2023

Alicja Polny

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, terapeutka Integracji Sensorycznej, Terapii Bilateralnej, Terapii Neurotaktylnej

Kliknij, by zobaczyć wykształcenie i kwalifikacje

Akademia Pedagogiki Specjalnej – Psychologia, Psychologia społeczna (studia jednolite magisterskie) 2009-2014

Uniwersytet Warszawski – Pedagogika medialna  (studia magisterskie) 2011-2013

Uniwersytet Warszawski  – Pedagogika wczesnoszkolna z wczesnym nauczaniem języka angielskiego (studia licencjackie) 2008-2011

Studia podyplomowe :

Akademia Pedagogiki Specjalnej – Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej (2019-2021)

Szkolenia specjalistyczne i uprawnienia:

Certyfikowania diagnostka Baterii Polskich Standaryzowanych Testów Integracji Sensorycznej

Uprawnienia do diagnozy i programowania terapii dla dzieci 12 m.z – 4 lata,  z użyciem systemu KATIS. Sensum Mobile (2023)

Certyfikowana diagnostka i terapeutka Terapii Bilateralnej  cert. PL 01128/2023

Uprawnienia diagnostyczne MOXO, Neurotech 2023

Terapeutka MNRI Terapia Neurotaktylna  cert. ZW/2023/NT/0352

Agnieszka Jaworska

pedagożka, socjoterapeutka, terapeutka Biofeedback

Kliknij, by zobaczyć wykształcenie i kwalifikacje

Wyższa Szkoła pedagogiczna ZNP – Pedagogika opiekuńczo wychowawcza (studia jednolite magisterskie) 2009

Studium Terapii i Pomagania – Socjoterapia (2017)

Szkolenia specjalistyczne:

Drama stopień 1 i 2. – ASSITEJ

Mediacje – WCIES

Praca z dzieckiem i rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym – WCIES

Zarządzanie projektami publicznymi – WCIES

Rozliczanie projektów publicznych – WCIES

Szkolenie 1 stopnia „Teoria i praktyka EEG Biofeedback” Centrum Rozwoju Biofeedback (2022)

Szkolenie 2 stopnia „Analiza Ilościowego zapisu EEG ( QEEG)” Centrum Rozwoju Biofeedback (2023)

Katarzyna Grzywacz

psycholożka, terapeutka dzieci i młodzieży, diagnostka ADOS-2

Kliknij, by zobaczyć wykształcenie i kwalifikacje

Psychologia (specjalność kliniczna) – studia magisterskie – Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa 2012

Studia podyplomowe:

Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń dzieci i młodzieży – Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej (CTPB), Warszawa 2015

Przygotowanie Pedagogiczne – Instytut Doskonalenia Kadr Pedagogicznych „Edukacja”, Warszawa 2016

Podstawy Psychoterapii – Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Wybrane kursy i szkolenia:

Ukończyła roczne szkolenie z zakresu Terapii Poznawczo-Behawioralnej Zaburzeń u Dzieci i Młodzieży organizowane przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie oraz Program Szkoleniowo-Stażowy w Ośrodku Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej – Hostel w Zagórzu – rozwijający umiejętności z zakresu pracy terapeutycznej i profilaktycznej z adolescentami

Aktualnie w trakcie kształcenia psychoterapeutycznego w nurcie psychodynamicznym

 • Dorosłe Dzieci Alkoholików(2022)
 • Skuteczne sposoby wykorzystania uważności (Mindfulness) w terapii depresji ( 2022)
 • Współczesne zaburzenia i problemy wychowawcze uczniów: dysfunkcje rozwojowe, zachowania agresywne, zaburzenia nastroju, nowe uzależnienia (2022)
 • Przemoc wśród dzieci i przemoc wobec dzieci. Jak rozpoznać? Jak pomagać? (2022)
 • Interwencja kryzysowa w nagłych sytuacjach życiowych w kontekście specjalistycznej pomocy terapeutycznej (2022)
 • Zaburzenia seksualne w gabinecie psychologa i psychoterapeuty (2022)
 • Rozwój seksualny dzieci i młodzieży (2021)
 • Osobowość narcystyczna i zaburzenia współwystępujące we współczesnym świecie (2021)
 • Terapia online w pracy psychologicznej (2021)
 • Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnym w nauczaniu zdalnym (2020)
 • Terapia behawioralna w teorii i praktyce: kurs 3-modułowy ( 2020)
 • Nowe uzależnienia dzieci i młodzieży. Na co warto zwrócić uwagę w pracy terapeutycznej – szanse i pułapki (2020)
 • Tiki – diagnoza i terapia w nurcie poznawczo-behawioralnym (2016)
 • Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń snu
 • Złość i agresja u dzieci w wieku przedszkolnym – praktyczne techniki i ćwiczenia dla rodziców

Uprawnienia diagnostyczne:

 • diagnoza przyczyn trudności szkolnych (dysleksja, dyskalkulia),
 • diagnoza rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich (Bateria 5/6R),
 • diagnoza funkcji poznawczych (Bateria PU1),
 • stosowanie i interpretacji Skali Inteligencji Stanford-Binet 5,
 • stosowanie i interpretowania Skal Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym IDS-P oraz dla Dzieci i Młodzieży (IDS-2),
 • stosowanie i interpretacja Międzynarodowej Wykonaniowej Skali Leiter- 3,
 • diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu przy pomocy kwestionariuszy ASRS,
 • ocena symptomów depresji u dzieci i młodzieży za pomocą kwestionariuszy CDI 2,
 • neuropsychologiczna diagnozy dziecka (Bateria NDD)
 • uprawnienia diagnostyczne MOXO, Neurotech 2023
 • Uprawnienia diagnostyczne ADOS-2, Fundacja JiM 2023

Marta Prus

nauczycielka mianowana wychowania przedszkolnego, terapeutka integracji sensorycznej

Kliknij, by zobaczyć wykształcenie i kwalifikacje

Studia pierwszego stopnia: wychowanie przedszkolnego, surdopedagogika  – Akademia Pedagogiki Specjalnej 2011

Studia drugiego stopnia: edukacja wczesnoszkolna – Akademia Pedagogiki Specjalnej  2015

Studia podyplomowe:

Kształcenie Muzyczno –Ruchowe (taniec – rytmika orffowska – choreoterapia) – Akademia Pedagogiki Specjalnej 2019

Integracja Sensoryczna  – Wyższa Szkoła Edukacji w Sporcie 2022

Wybrane kursy i szkolenia:

„Jak kierować rozwojem emocjonalnym dzieci w wieku przedszkolnym” EDUMACH marzec – czerwiec 2020

„Jak poskromić złośnika w szkole i w przedszkolu” EDUMACH marzec – czerwiec 2020

Certyfikowana diagnostka „Baterii Polskich Standaryzowanych Testów Integracji Sensorycznej” PSTIS 2023

Katarzyna Paśnicka

nauczycielka wychowania przedszkolnego, surdopedagożka, terapeutka ręki, trenerka TUS

Kliknij, by zobaczyć wykształcenie i kwalifikacje

Studia pierwszego stopnia: Pedagogika małego dziecka, specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna  – Uniwersytet Warszawski 2020

Studia drugiego stopnia: Surdopedagogika z terapią pedagogiczną – Akademia Pedagogiki Specjalnej  2022

Wybrane kursy i szkolenia:

Terapia ręki I stopnia, ACentrum (2020)

Zaburzenia ze spektrum autyzmu u kobiet i dziewczynek, Fundacja Pomoc Autyzm (2018)

Kurs kierowników wypoczynku, Chorągiew Stołeczna ZHP (2019)

 

Z pasji i zamiłowania od 2016 roku pracuje z dziećmi jako instruktorka Zwiazku Harcerstwa Polskiego, obecnie w stopniu podharcmistrzyni.

Anna Sosnowska

logopedka, pedagożka, terapeutka miofunkcjonalna

Kliknij, by zobaczyć wykształcenie i kwalifikacje

Studia magisterskie: Filologia polska  – Uniwersytet Warszawski 2015

Studia podyplomowe:  Przygotowanie pedagogiczne – Uczelnia Nauk Społecznych 2020

Logopedia – Pomagisterskie Studium Logopedyczne – 2021 r

Wybrane kursy i szkolenia:

Migdałki w praktyce logopedycznej – praca z pacjentem przed i po zabiegu (2023)

Miogopedia – terapia miofunkcjonalna praktycznie (2023)

Masaż logopedyczny – podejście całościowe (z elementami technik fizjoterapeutycznych i osteopatycznych (2022)

Trening połykania. Podejście autorskie (2022)

Terapia Neurobiologiczna dla początkujących (2022)

Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania (2022)

Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – zasady ćwiczeń wspierających budowanie systemu językowego (2022)

Metoda werbo-tonalna. Programowanie rozwoju fonologicznego (2021)

Elektrostymulacja logopedyczna (2023)

Pracuję z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas praktyk w warszawskich poradniach psychologiczno-pedagogicznych, Instytucie Głuchoniemych oraz Integracyjnej Twórczej Szkole Podstawowej. Od roku pracuję też w szkole podstawowej, gdzie prowadzę terapie głównie z dziećmi z dyslalią i z Zespołem Aspergera.

Izabela Zawiślak

nauczycielka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagożka specjalna, terapeutka pedagogiczna, terapeutka ręki

Kliknij, by zobaczyć wykształcenie i kwalifikacje

Pedagogika małego dziecka – edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – Uniwersytet Warszawski 2021

Pedagogika specjalna – edukacja integracyjna i włączająca – Akademia Pedagogiki Specjalnej 2023

Wybrane kursy i szkolenia:

Terapia Ręki – szkolenie  – aCentrum

Szkolenie – „Jak makiem zasiał” – jak wyciszać dzieci w wieku 3-10 lat i wzmacniać ich zdolność koncentracji

Jestem wychowawczynią w publicznej szkole podstawowej oraz nauczycielką wspomagającą.

„Wieczna studentka” ze stałą chęcią poszerzania wiedzy i czerpania jak najwięcej z doświadczenia innych.

W pracy z dziećmi stawiam na tworzenie atmosfery akceptacji, wsparcia i życzliwości. Lubię doświadczać i na doświadczanie stawiam również w pracy z dzieckiem.

Z zamiłowania gdy mogę, chodzę po górach. Gdy brakuje czasu na górskie wędrówki, spędzam czas w towarzystwie dobrej książki.

Agnieszka Góralska

nauczycielka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagożka specjalna (oligofrenopedagogika), terapeutka pedagogiczna, terapeutka SI

Kliknij, by zobaczyć wykształcenie i kwalifikacje

Pedagogika wczesnoszkolna, pedagogika resocjalizacyjna (studia jednolite licencjackie) – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2014

Pedagogika: Edukacja integracyjna i oligofrenopedagogika (studia jednolite magisterskie), 2016

Studia podyplomowe:

Edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami autystycznymi, w tym z Zespołem Aspergera – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu,  2017

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, 2018

Integracja Sensoryczna – Wyższa Szkoła Edukacji w Sporcie Instytut Sportu i Rekreacji w Warszawie, 2020

Wybrane kursy i szkolenia:

Terapia ręki I i II stopnia

Szkolenie trenerskie Smyko-Multisensoryka I stopnia

Dziecko Wiotkie- Dziecko z posturalnie obniżonym napięciem mięśniowym- formy pracy terapeutycznej w oparciu o koncepcje neurorozwojowe

LogoSensoryka

Multisensoryczne formy wspierania rozwoju dzieci i młodzieży. Zastosowanie Metody

Porannego Kręgu w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym, a także z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością

Nauczanie 9 krytycznych umiejętności porozumiewania się

Zaburzenia psychiczne i rozwojowe a spektrum autyzmu. Współpraca z lekarzem

psychiatrą w kompleksowej terapii dziecka

Wczesna interwencja. Elementy diagnozy i terapii dziecka w wieku 0-12 miesięcy z

zaburzonym rozwojem psychoruchowym

Techniki SAZ w rozwoju mowy i komunikacji

Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi

Terapia niedyrektywna dzieci autystycznych i dzieci z zaburzeniami zachowania

Intensywne nauczanie w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania z wykorzystaniem

systemu kart

SYSABA- nowy standard dokumentowania w terapii behawioralnej

Tworzenie środowiska terapeutycznego

Dokumentowanie i programowanie w SAZ

Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu

VB-MAPP: ocena umiejętności planowania terapii

Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania

Ruch Rozwijający wg Weroniki Sherborne

Trening jedzenia

Trening Umiejętności Społecznych

Jak bezpiecznie opanować nagły wybuch agresji u podopiecznego (techniki samoobrony)

3-modułowy kurs bazowy z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania

Skuteczne metody pracy z uczniem nadpobudliwym psychoruchowo

Młodzież a grupy rówieśnicze, subkultury, kulty destrukcyjne

Paulina Markiewicz

pedagożka, terapeutka pedagogiczna, terapeutka integracji sensorycznej

Kliknij, by zobaczyć wykształcenie i kwalifikacje

Studia licencjackie – pedagogika wczesnoszkolna i korekcyjna (Akademia Pedagogiki Specjalnej)

Studia magisterskie – terapia pedagogiczna (Akademia Pedagogiki Specjalnej)

Studia podyplomowe – integracja sensoryczna (Centrum Integracji Sensorycznej)

Wybrane kursy i szkolenia:

Zaburzenia przetwarzania słuchowego APD (2021)

Trening Umiejętności Społecznych (2019)

Kurs „Metoda Warnkego – Trening słuchowy, wzrokowy i prawidłowej pisowni” (2019)

Integracja Bilateralna – program szkolny  (2018)

Dzieci z zespołem Aspergera i autyzmem wysokofunkcjonującym – jak je zrozumieć, jak pomóc im prawidłowo funkcjonować, jak wspomagać ich rozwój społeczny. (2018)

Ruch Rozwijający Wg Weroniki Sherborne (2016)

Certyfikowana diagnostka „Baterii Polskich Standaryzowanych Testów Integracji Sensorycznej” PSTIS 2023

Patrycja Markiewicz

terapeutka Biofeedback

Kliknij, by zobaczyć wykształcenie i kwalifikacje

Psychologia (specjalność kliniczna) – 5 rok studiów magisterskich- Akademia Ekonomiczno- Humanistyczna w Warszawie

Przygotowanie pedagogiczne- Akademia Ekonomiczno- Humanistyczna w Warszawie (2023)

Terapeutka VR- Unicorn VR World (2023)

Wybrane kursy i szkolenia:

Szkolenie I stopnia Biofeedback- Centrum Rozwoju Biofeedback (2023)

Hanna Lemańska

pedagożka specjalna (oligofrenopedgogika), nauczycielka edukacji początkowej, terapeutka pedagogiczna dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, terapeutka Integracji Sensorycznej

Kliknij, by zobaczyć wykształcenie i kwalifikacje

Studia magisterskie: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pracy socjalnej (Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych)

Studia podyplomowe:

Wydział pedagogiczny – kierunek: Edukacja Początkowa i Terapia Pedagogiczna Dzieci ze Specyficznymi Trudnościami w Uczeniu się (nauczanie dzieci w wieku 3-9 lat) (Uniwersytet Warszawski)

Oligofrenopedagogika- kierunek:  Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu (Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych) 

Wybrane kursy i szkolenia:

Kurs założeń pedagogiki Marii Montessori (2007)

Szkolenie “Podstawowe zagadnienia diagnozy i terapii autyzmu i zespołu Aspergera”(2013)

Szkolenie „Praca z dzieckiem autystycznym” (2016)

Szkolenie „Arteterapia – praktyczne zastosowanie” (2017)

Warsztaty języka migowego – poziom podstawowy (2017)

Kurs „Edukacja Przedszkolna z Lego Education”  (2021)

Szkolenie „Aktywne słuchanie muzyki metodą Batii Strauss” (2022)

Kurs ” Terapia Integracji Sensorycznej 1 i 2 stopień” (2024)