DIAGNOZA GOTOWOŚCI SZKOLNEJ

Dla kogo?

Jeśli mają Państwo wątpliwości, czy dziecko jest gotowe do podjęcia nauki w szkole lub chcą przekonać się jakie trudności mogą czekać na dziecko na pierwszym etapie nauki ze względu na jego aktualny rozwój – warto pokusić się o pogłębione badanie gotowości szkolnej.

Jak przebiega diagnoza?

W naszej poradni proponujmy dwa rodzaje diagnozy gotowości szkolnej.

1. Badanie podstawowe gotowości szkolnej

Podstawowe badanie gotowości szkolnej jest badaniem pogłębionym, w stosunku do opinii wydawanej przez placówkę, do której uczęszcza dziecko. Takie spotkanie trwa zazwyczaj około półtorej godziny. Składa się z wywiadu z rodzicem i baterii testów oceniających gotowość dziecka do podjęcia nauki.

Test ma formę zabawową i jest prowadzony na tzw. materiale nieliterowym, co oznacza, że dziecko nie jest odpytywane ze znajomości liter, nie sprawdzamy czy potrafi czytać, pisać cyfry, litery. Badanie ma sprawdzić, czy dziecko jest do tego gotowe.

Do badania używamy Baterii 5/6R. Narzędzie składa się z testów diagnozujących m.in.: funkcje wzrokowo-przestrzenne, funkcje słuchowo-językowe, orientację w przestrzeni, sprawność motoryki małej, sprawność motoryki dużej, rozwój poznawczy i społeczno-emocjonalny.

Po zakończeniu badań, rodzic otrzymuje opinię na piśmie. Zawiera ona wyniki badań oraz wskazówki do pracy z dzieckiem i, jeśli to konieczne, proponowane formy wsparcia lub dalszej konsultacji.

2. Neuromotoryczna gotowość szkolna

Badanie obejmuje ocenę całościowego rozwoju dziecka pod kątem gotowości szkolnej w kontekście rozwoju sensorycznego dziecka, który jest kluczowy w wielu obszarach związanych z podjęciem nauki w szkole.  Składa się z wywiadu z rodzicami, badania baterią 5/6R i dodatkowo oceny rozwoju głównych obszarów integracji sensorycznej dziecka.

Po zakończeniu badań, rodzic otrzymuje opinię na piśmie. Zawiera ona wyniki badań oraz wskazówki do pracy z dzieckiem i, jeśli to konieczne, proponowane formy wsparcia lub dalszej konsultacji.

Dlaczego warto wykonać diagnozę?

Biorąc pod uwagę indywidualne tempo rozwoju każdego dziecka, warto wiedzieć na jakim etapie jest dziecko w momencie podjęcia edukacji szkolnej. Często wątpliwości wiążą się z zauważanymi przez rodziców trudnościami dziecka na etapie nauki w przedszkolu.  Jednak do samej oceny gotowości szkolnej należy podchodzić z pewnym dystansem. Jeśli wykonujemy ją krótko przed rozpoczęciem nauki szkolnej, otrzymamy informację o aktualnym stanie rozwoju dziecka. W przypadku wykrycia trudności, nie przekreśla ona oczywiście szans dziecka na powodzenie w szkole – będzie jednak istotnym wskaźnikiem czego należy się spodziewać i na jaką pracę  czy wsparcie należy się nastawić. Może zdarzyć się tak, że dziecko z niewielkimi trudnościami, poddane działaniom korekcyjnym, będzie potrafiło poradzić sobie z nimi w krótkim czasie. Warto jednak w takiej sytuacji przedyskutować istniejące szanse i zagrożenia, a tym samym z rozsądkiem ocenić sytuację.