Polityka prywatności

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo, od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W świetle powyższego informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych napływających do Poradni Kluczyk (dalej jako Poradnia) jest Fundacja Kagi z siedzibą w Warszawie ul. Poczty Gdańskiej 17/12, 02-495 Warszawa (dalej jako Administrator).
  2. Osobą odpowiedzialną za administrowanie danymi jest pani Agnieszka Potok. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Poczty Gdańskiej 17/12, 02-495 Warszawa, pocztą email: agnieszka.potok@poradniakluczyk.pl lub telefonicznie: 516 103 333
  3. Klient zgłaszając się do Poradni w celu skorzystania z jej usług podaje swoje dane podstawowe: (imię, nazwisko oraz kontaktowy numer telefonu) jak również dane dziecka (imię, nazwisko, informacje na temat stanu zdrowia). Ich podanie jest dobrowolne, jednak brak podania danych niezbędnych do realizacji zadań Poradni może skutkować niemożnością umówienia się na wizytę lub zrealizowania usługi.
  4. Jeśli klient zdecyduje się skorzystać z usług Poradni podaje wymagane dane zgodnie z zasadami ewidencji danych w Poradni i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
  5. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie ustawy RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z zadań realizowanych przez Poradnię. Dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu wykonywania usług świadczonych przez Poradnię.
  6. Dane osobowe klientów są udostępniane wyłącznie podmiotom wskazanym w przepisach prawa. W sytuacji potrzeby przekazania danych do innej poradni wymaga się pisemnej zgody osoby upoważnionej do dysponowania danymi: rodzica/opiekuna niepełnoletniego dziecka, pełnoletniego ucznia. Poradnia nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z osobą, której dane dotyczą.
  7. Okres przechowywania danych osobowych określony jest w przepisach dotyczących archiwizacji obowiązujących w Poradni. Kasacja akt odbywa się po uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego.
  8. Poradnia gwarantuje dostęp do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z tym, że w takiej sytuacji zachodzi ewentualność zaniechania realizacja działań na rzecz konkretnej osoby. Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt z Administratorem.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  10. W sytuacji naruszenia w Poradni zasad gwarantujących ochronę danych osobowych bądź zaistnienia innych okoliczności świadczących o niedostatecznej ochronie danych, klienci Poradni mogą wnieść skargę do organu nadzorczego jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.